Privacy beleid

Privacyverklaring Marcel van den Bos Fotografie


Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door Marcel van den Bos Fotografie geleverde producten en diensten. Marcel van den Bos Fotografie, gevestigd In Lisse, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Marcel van den Bos Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Marcel van den Bos Fotografie van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Marcel van den Bos Fotografie in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

Voorletters en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Bedrijfsnaam
Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
Telefoonnummer (mobiel en/of vast)
E-mailadres
Bankgegevens

Verwerkt Marcel van den Bos Fotografie ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Marcel van den Bos Fotografie verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.


Gebruikt Marcel van den Bos Fotografie afbeeldingen met met uw beeltenis?

Marcel van den Bos Fotografie houdt altijd het copyright over alle afgeleverde foto’s en afbeeldingen. Wilt u bezwaar aantekenen tegen dit recht dan adviseren wij u om dit voorafgaand aan de opdracht aan te geven, wij zullen uw bezwaar in behandeling nemen en overwegen om de opdracht wel of niet aan te nemen. Natuurlijk zal Marcel van den Bos Fotografie haar foto’s en afbeeldingen graag tonen maar er kunnen redenen zijn om hier van af te wijken (scheiding, overlijden etc.).

Indien u bezwaar wilt aantekenen tegen het publiceren van bepaalde afbeeldingen dan kunt u per e-mail contact opnemen.
Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van Marcel van den Bosj Fotografie, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

• Om goederen en diensten bij u af te leveren.

• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Marcel van den Bos Fotografie. Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.


Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Marcel van den Bos Fotografie gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Marcel van den Bos Fotografie zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.


Hoe lang we gegevens bewaren

Marcel van den Bos Fotografie zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Marcel van den Bos Fotografie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek per e-mail.

Beveiliging

Marcel van den Bos Fotografie hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Marcel van den Bos Fotografie heeft passende technische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.


Cookieverklaring

Bij het bezoek aan deze website kunnen wij gegevens van u verzamelen en verder verwerken. Dat gebeurt in indirecte zin doordat wij gebruik maken van specifieke software (zie onder). Wij respecteren uw privacy en zullen uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving verwerken. Wij verwerken gegevens die zijn verkregen op basis van gebruik van deze website om herkomst en gedrag van doelgroepen op deze website te kunnen analyseren. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s, eigenschappen van de gebruikte webbrowsers, locatiegegevens en andere communicatiegegevens.

Marcel van den Bos Fotografie gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Google Analytics

Op de website gebruiken we Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De bewaarperiode van gegevens voor gebruikers en gebeurtenissen is maximaal 38 maanden. Marcel van den Bos Fotografie heeft een bewerkingsovereenkomst met Google gesloten. Het laatste octet van uw IP-adres is gemaskeerd. Bij Google hebben we ‘gegevens delen’ uitgezet. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

De informatie uit Google Analytics wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.


Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Marcel van den Bos Fotografie u hierover binnen 10 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via het contact formulier.


Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 24 mei 2018

Marcel van den Bos Fotografie

Cookies accepteren?

This site uses cookies to ensure the best experience. By continuing to use this website, you agree to their use. Learn more about our privacy policy